ගංගා සහ පාලම් - Rivers and bridges

4
> < Like Add Commments 4 Views Uploaded on September 27th, 2020

ගංගා සහ පාලම් - Rivers and bridges

මහඔය සහ කොබෙයිගනේ ආසන්නයේ පාලම - Bridge near Maha Oya and Kobeigane සංචාරක, සමාජමය, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපනික, පරිසර , පර්යේෂණ සඳහා ආර්ථික, දේශපාලනික - of Economic, Tourism, Education, Environment, For research, cultural, Social, Political

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags