දළදා මැදුර මහනුවර Temple of the Tooth in Kandy

16
> < Like Add Commments 16 Views Uploaded on September 9th, 2020

දළදා මැදුර මහනුවර Temple of the Tooth in Kandy

බුදු දහමේ මුදුන් ම ල්කඩ - The crown jewel of Buddhism බුද්ධාගමේ පූජනිය සංඛේත ලෙස වන්දනා කරනු ලබයි - Buddhism is worshiped as a sacred symbol

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags