පොකුණුවිට සිගිති කැකුළු පෙරපාසලේ දරුවන්ගේ අත්කම් නිර්මාණ - Children's handicrafts at Pokunuwita Singithi Kekulu Pre-School

32
> < Like Add Commments 32 Views Uploaded on June 18th, 2020

පොකුණුවිට සිගිති කැකුළු පෙරපාසලේ දරුවන්ගේ අත්කම් නිර්මාණ - Children's handicrafts at Pokunuwita Singithi Kekulu Pre-School

ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ වල පෙර පාසැල් හා එම ළමයි සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්, පරිසර ඡායාරූප මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. - I hope to include environmental photos of preschools and their children and their activities in different parts of Sri Lanka.

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags