නිල් මානෙල්

139
> < Like Add Commments 139 Views Uploaded on December 2nd, 2016

නිල් මානෙල්

අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහා ‍‍බෝධීන් වහන්සේ අසල මල් විකිණිමට ඇති ස්ථානයකින් ලබා ගත් ඡායාරූපයක්

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags