කල්පනා ලොව

240
Like Add Commments 240 Views Uploaded on September 17th, 2015

කල්පනා ලොව

කොළඹ ප්‍රදේශයේදී මා දුටු මෙම ස්ත්‍රිය ඡායාරූප ගත කිරීම සදහා විදේශික හා දේශීය ඡායාරූපශිල්පීන් බොහොමයක්දෙනා රැස්ව සිටි අතර එබැවින් මෙය තවත් සාර්ථක ලෙස ගැනීමට අපහසු විය..

Comments(0)

Login and post Your Comment