රුවන්මැලි මහා සෑය,අනුරාධපුර - Ruwanmali maha seya - Anuradhapura

4495
< Like Add Commments 4495 Views Uploaded on September 21st, 2015

රුවන්මැලි මහා සෑය,අනුරාධපුර - Ruwanmali maha seya - Anuradhapura

Description

Comments(2)

kaluathukorala on Jan 10

සාදු!සාදු!!සාදු!!!!

menuradulsara.6283 on Jan 04

wonderful picture
Login and post Your Comment

Tags