මෙවර දළදා පූජෝත්සවය නිමා කරමින් නැවත පිටත්වීමට පෙර නැදුන්ගමුව රජානෝ ආශිර්වාද ලබා ගත් මොහොත :) - Nadungamuwa Raja 2017

1871
> < Like Add Commments 1871 Views Uploaded on October 4th, 2017

මෙවර දළදා පූජෝත්සවය නිමා කරමින් නැවත පිටත්වීමට පෙර නැදුන්ගමුව රජානෝ ආශිර්වාද ලබා ගත් මොහොත :) - Nadungamuwa Raja 2017

Nadungamuwa Raja -නැදුන්ගමුවේ රාඡා හස්තියා

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags