කැවුම් මල ශ්‍රීලංකා =Kavos flower Sri lanka

301
Like Add Commments 301 Views Uploaded on May 16th, 2018

කැවුම් මල ශ්‍රීලංකා =Kavos flower Sri lanka

මෙම මල ශ්‍රීලංකාවේ නිවෙස්වල වවන අතර ඉතාමත් අලංකාර මලකි.පැහැයෙන් රෝස පැහැයක් ගනී. This blossom is found in houses in Sri Lanka and is very beautiful. It is pink.

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags