දාගැබ් - Dagaba

127
> < Like Add Commments 127 Views Uploaded on June 14th, 2020

දාගැබ් - Dagaba

බුද්ධාගමේ පූජනිය සංඛේත ලෙස වන්දනා කරනු ලබයි - Buddhism is worshiped as a sacred symbol

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags