මිහිරි පෙර පාසැල මොරගහහේන , ළමා ක්‍රීඩා උත්සවය - Mihiri Pre School, Moragahahena, Children's sports festival

123
> < Like Add Commments 123 Views Uploaded on June 17th, 2020

මිහිරි පෙර පාසැල මොරගහහේන , ළමා ක්‍රීඩා උත්සවය - Mihiri Pre School, Moragahahena, Children's sports festival

ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ වල පෙර පාසැල් හා එම ළමයි සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්, පරිසර ඡායාරූප මෙහි ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. - I hope to include environmental photos of preschools and their children and their activities in different parts of Sri Lanka.

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags