සෙරුවා විල මන්ගල මහා සැය වන්දනා ගාථාව,Serug Lake Pilgrimage stanza Mangala Seya செரூகு ஏரி யாத்திரை சரணத்தில் திருமண Seya

417
Like Add Commments 417 Views Uploaded on October 30th, 2015

සෙරුවා විල මන්ගල මහා සැය වන්දනා ගාථාව,Serug Lake Pilgrimage stanza Mangala Seya செரூகு ஏரி யாத்திரை சரணத்தில் திருமண Seya

සෙරුවා විල මන්ගල මහා සැය වන්දනා ගාථාව,Serug Lake Pilgrimage stanza Mangala Seya செரூகு ஏரி யாத்திரை சரணத்தில் திருமண Seya

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags